»
دوشنبه 2 بهمن 1396

درباره مسائل مربوط به محرم دو نوع مطلب وجود دارد محرم کین مسائلن متعلق چھئی زء کتھہ ؛: يكي سخن درباره نهضت عاشوراست .»اکھ عاشورچیء تحریک متعلق» اگر چه درباره فلسفه قيام امام حسين عليه السلام بسيار گفته اند و نوشته اند و حرفهاي بسيار قيمي  در اين مقوله زده شده است»اگرچہ امام حسین علیہ السلام سندس قیام کس فلسفس متعلق چھو سیٹھاہ وننہء آمت، سیٹھاہ لیکھنہ آمت سیٹھاہ قیم کتھہ چھء بیان کرنہ آمژء » ; اما حقيقتا يك عمر مي شود سخن از اين حقيقت درخشان گفت .»مگر حقیقتاً عمرن یی امچہء تابناک حقیقتس متعلق گفتگو کرنہ » هرچه درباره عاشورا و قيام امام حسين عليه السلام فكر كنيم متوجه مي شويم كه اين قضيه از ابعاد مختلف داراي كشش و گنجايش انديشيدن و بيان كردن است . «یوتاہ تہ عاشوراس تہ امام حسین علیہ السلام سندس قیامس متعلق فکر کرو صاف چھو لبنہ یوان کہ اتھ متعلق کائِتہو  ذاویو ہیکو سونچتھ تہ بیان کرتھ تہ مختلف اندازو  کوتاہ  چھو یہ موضوع سونچنس تہ فکر کرنس لایق «

میون مول تہ موج توھیہ فدای اے رسول خدا.تہندء وفاتء ساتھی ژھین تمی رشتہ یمی نہ بیہ کانسہ نبی تہ پیغمبر سندء وفات ساتھی ژھنہء گئ تہندء وفاتء ساتھی گئ نبوت ختم ، تہ آسمانی پیغام تہ اخبار سپن منقطع

1 2 3 

قدرت گرفته از سایت ساز سحر