سایت شخصی ابوفاطمہ موسوی عبدالحسینی

جستجو

ممتاز عناوین

بایگانی

پربازديدها

تازہ ترین تبصرے

۰

نظرات علمای اھل سنت ھند دربارہ امام راحل

 فارسی یاداشت

نظرات علمای اھل سنت ھند دربارہ امام راحل

دفتر نمایندگی خبرگزاری تقریب (تنا) شبه قارہ ھند , 14 خرداد 1390 ساعت 21:26

این در نوع خود نظیر ندارد کہ یک عالم دین با حسن تدبیر خود یک نہضتی بوجود بیاورد و شہنشاہیت ریشہ دار را بدون خونریزی ریشہ کن کردہ شاہ را برای فرار از کشور مجبور کند۔ایشان در قلوب مردم جایگاہ خاصی بوجود آوردند۔


مدیر دفتر نمایندگی خبرگزاری تقریب واحد شبہ قارہ ھند حاج آقای عبدالحسین امروز ۱۴خرداد با علمای حوزوی دانشگاھی ھند تماس گرفت و این سوال را مطرح کرد کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ درمتن قرار دادن اسلام و ایجاد تقریب میان امت اسلامی و تقویت روحیہ احترام متقابل در مسلمانان اعم شیعہ و سنی یکدیگر چہ نقشی ایفا کردند؟

علماء بہ سوال یاد شدہ بشرخ ذیل جواب دادند:

۱.مفتی فضیل الرحمن حلالی عثمانی (پنجاب):کار عظیمی کہ امام خمینی انجام دادند این بود کہ طوق ہای شاہنشاہی کہ در گردن ہا ی ایرانیان گرہ خوردہ بود، مردم را ازش آزاد کرد۔و این در نوع خود نظیر ندارد کہ یک عالم دین با حسن تدبیر خود یک نہضتی بوجود بیاورد و شہنشاہیت ریشہ دار را بدون خونریزی ریشہ کن کردہ شاہ را برای فرار از کشور مجبور کند۔ایشان در قلوب مردم جایگاہ خاصی بوجود آوردند۔ ما ایران رفتیم دیدیم کہ مردم چقدر او را دوست دارند۔امام خمینی با کمترین خون ریزی انقلاب بوجود آوردند و این امر عادی نیست۔و این اولین انقلاب است کہ از درون جوشیدہ است از خارج صادر نشدہ است۔انقلاب ایجاد می شود از بیرون حمایت حاصل می شود ۔ یک حاکم می رود دیگری بر سر کار می آید ۔ ولی انقلاب ایران اینطور نبود ۔ مثل یک چشمہ از درون جوشید و اطراف را سیر آب کرد۔حکومت ایران تلاش می کند کہ مسلمانان در دائرہ عقیدتی خود باقی بماند و در مشترکات خود تقریب داشتہ باشند و این فرمایش امام خمینی بود و رهبری کنونی هم همین را می خواهند۔

۲.دکتر سلطان اصلاحی(علیگرہ):این کہ مثل روز روشن عیاں است۔در تاریخ مثال ندارد،یک عالم سنتی یک تحول عظیمی بوجود بیاورد نظیر ندارد۔هر چند من اطلاع دقیق از امام خمینی ندارم، در اوائل انقلاب اینجا بعض فعالیت می کردند کتاب امام خمینی دربارہ حکومت اسلامی بزبان اردو ترجمہ شدہ بہ من دادند و تنہا کتابی است کہ خواندہ ام کہ اکنون در کتابخانہ من موجود است،دیگر کتابی ،رسالہ ای بمن نرسیدہ است۔ان عالم سنتی و مرجع دینی کہ یک تحولی در دنیا بوجود آوردہ است بایستی بیشتر کتب ایشان در اختیار ما قرار می گرفت و ازش استفادہ می کردیم۔بعض مطالب کی میشنویم کہ در جمہوری اسلامی وجود داردتائید ،تکذیب یا اصلاح می شد۔صرف نظر از این حرف ہا کارهائیکہ امام خمینی انجام دادندخیلی عظیم است۔در زمان شاہ ، ایران فوقش بہ ترویج زبان فارسی و نام گذاری ہا ی فارسی مرکوز بود و اکنون بہ اسلام مرکوز است و این قابل مقایسہ نیست۔چقدر در بیداری اسلامی در اتحاد اسلامی نقش ایفا کردندو من از جہان عرب گلہ مند هستم کہ چرا شما عصبیت بخرج می دهید مثل ایران عمل نمی کنید۔ چرا بہ اسلام اصل قرار نمی دھید ۔ایران لیاقت رھبری از خود نشان دادہ است۔علامہ اقبال چہ خوب سرودہ اند کہ «اگر تہران جنیو ای عالم اسلام می بود»۔من معتقدم کہ تمام کشور ہای اسلامی یک اتحادیہ سیاسی داشتہ باشند۔در ایران خلافت زندہ شد،چقدر خوب است۔ چہ مشکلی دارد در کشوری ھای دیگر اسلامی هم خلافت قائم شود۔ہر کشور اسلامی حکومت اسلامی داشتہ باشد،سپس یک مرکز و اتحادیہ واحد داشتہ باشند۔امام خمینی با خدا باوری و اسلام محوری اینقدر عزیز شدہ اند،ما ندیدیم عصبیت خرج ندادہ باشند۔این چہ کاری است کہ عربستان برای سرکوبی مردم در بحرین انجام می دهد ۔مگر ایران نمی توانست داخل شود۔این کار بنفع اسلام نیست۔ عربستان برای خوش کردن آمریکا کار می کند، باید برای اسلام خدمت کند۔مسلمان باید با دشمن بجنگد نہ اینکہ یکدیگر را بکشند۔من دعا گو ہستم کہ در عالم اسلام (عالم تسنن) هم مثل امام خمینی پیدا شودکہ صرفا برای سربلندی اسلام و مسلمین تلاش و مجاہدت کند۔ہمہ ما گوش بہ فرمان خدا باشیم نہ گوش بہ فرمان آمریکا۔ آمریکا اول منابع ہای مسلمانان را غارت می برد سپس بعنوان کمک یک چیزی برمی گرداند۔این ذلت برای مسلمان است۔عالم عرب باید در کنار ایران باشد نہ کہ در کنار آمریکا ۔ہر کہ لیاقت رھبری را دارد ما باید دنبال او حرکت کنیم۔خداوند ایران را ہر چہ بہتر و زیادتر استحکام بخشد و از ایران انتظار داریم کہ با عرب ہا و دیگر کشور ہای اسلامی روابط خودشان را بیشتر صمیمی داشتہ باشند۔من از علماء ھند گلہ مند ہستم کہ اگر علماء عرب چشم بستہ اند و عصبیت بخرج می دھند، شما کہ چشم تان باز است چرا حرف نمی زنیدحقائق را بازگو نمی کند۔

۳.مفتی محمد مقصود(جامعہ العلوم فرقانیہ رامپور یو پی): من اطلاع چندان از ان بزرگ ندارم، شما اخیرا یک کتاب دادید و از قسمت عربی استفادہ کردم۔ من اشتیاق دارم کہ بدانم ولی کسی تاکنون کتابی در اختیار من قرار ندادہ است نمی توانم ابراز نظر کنم۔خواہش مندم کہ در زبان اردو کتب دربارہ امام خمینی برای ما ارسال کنید تا اینکہ او را خوب بشناسیم۔

۴.مولانا ارشد فاروقی(دیوبند):امام خمینی شہنشاہیت را در ایران خاتمہ کردہ اسلام را حاکم ساختند، این کار عظیم است۔ہمچنین دشمنان اسلام بویژہ امریکا و اسرائیل را در مقابل اسلام حقیر اعلام کردہ باثبات رساندند کہ ھیچ غلطی نمی تواند بکند۔ و با قیام و دوام جمہوری اسلامی ،اہداف دشمنان اسلام را یکی بعد دیگری راخنثی ساختند و ابرقدرت بودندانہا را بہ باد داد،و ما احساس می کنیم کہ وحشتی کہ از قیام جمھوری اسلامی بر استعمار مستولی شدہ بود روز بہ روز زیاد تر میشود۔ایران اسلامی دیگر دارای صلاحیت ہستہ ای است ہر چند استفادہ آن صرفا برای کار ہای علمی باشد ولی این یکچنین صلاحیت است کہ طبق آموزہ قرآن ترہبون بہ عدواللہ است۔برای وحشت طاری نمودن بر دشمنان خدا قدرت لازم است و در برهہ فعلی پیشرفت ہستہ ای قدرت بزرگی محسوب میشود و با رہبری امام خمینی ایران همگام با اسلام در تمام میدان ہا پیشرفت کرد و می کند و رھبر ثانی (مقام معظم رہبری) بخوبی راہ آن بزرگوار(امام خمینی) بحسن خوبی ادامہ می دہند۔ دربارہ اتحاد امت اسلامی امام خمینی تلاش ہای خوبی انجام دادند بویژہ ان فتوی کہ فرمودند شیعہ می تواند پشت سر اہل سنت نماز بخواندو شیعہ در مساجد اہل سنت حضور پیدا کند ۔ این امر برای اتحاد خیلی ثمر بخش ثابت شدو آثار در ہمہ جا مشاہدہ شد۔در ادامہ خط امام خمینی رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنہ ای اخیرا فتوی صادر کردند کہ ہر شخصیتی کہ نزد اہل سنت محبوب است شیعہ نباید او را معتوب قرار دہندو این فتوی ہم دارای برکات و اثرات خاص خود بر جامع مرتب کرد۔امام خمینی ہمچنین برای نزدیک کردن علمای شیعہ و سنی خیلی تلاش کرد و فرصت ہا ایجاد کرد ، ہمایش ہا برگزار میشود کہ تاکنون ادامہ دارد۔بویژہ مجمع تقریب مذاہب اسلامی بوجود آورد کہ بیست و پنجمین کنفرانس سالانہ آن، امسال برگزار میشود، کہ بجای خود کار بزرگی است کہ فرہنگ حسن معاشرت در مذاہب اسلامی تقویت بخشیدہ است۔ ہمچنین کار ہای زیادی است کہ نسبت بہ امت اسلامی و کلمہ توحید بہ رہبری امام خمینی انجام شدہ و در رہبری فعلی ادامہ می دھند۔

۵.پروفسور اخترالواسع(دانشگاہ جامعہ ملیہ اسلامی دھلی نو): افکار و نظریات امام خمینی رہ را نمی شود در دائرہ اسلام محدود کرد،ایشان نسبت بہ مستضعفین عالم اعلام حمایت کردند۔ و حمایت خود را با مذہب ، زبان ، و نژاد و قبائل و جغرافیا و … مشروط نکردند۔ امام خمینی نسبت بہ مظلومان عالم یک فکر وجہت نوین دادند و بہ صدای مظلومان را قوت بخشیدند۔

۶.پروفسور احمد اللہ خان(دانشگاہ عثمانیہ حیدرآباد): من دربارہ این موضوع اطلاعی ندارم من استادعلوم اسلامی ہستم و قضایای اسلامی مطالعہ و تدریس می کنم دربارہ این موضوع چیزی نمی دانم۔

۷.دکتر مفتی زاہد حسین(دانشگاہ اسلامی علیگرہ): امام خمینی اولین کسی بودند کہ فاصلہ و دوری کہ میان مسلمانان بوجود آوردہ بودند، عملا زائل نمودند تقریب و وحدت میان مسلمانان بوجود آوردند۔ مثلا زمانی کہ خلیج فارس کہ دنیا ہمیشہ آن را خلیج فارس می نامید و عرب ہا تازہ تعصب خرج دادہ آنرا خلیج عرب نامیدند و امام خمینی فرمودند این نہ خلیج فارس است ونہ خلیج عرب بلکہ خلیج مسلمانان۔یا اینکہ میان ما اہل سنت مشہور است کہ ولادت آنحضرت( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )دوازدہ ربیع الاول است و میان برادران شیعہ اثناعشری جعفری ہفدہ ربیع الاول ، امام خمینی فرمودند این هفتہ ولادت آنحضرت برگزار شود کہ ہم دوازدہ در آن شامل شد و ہم ہفدہ، و یک وحدت بوجود آمد۔این یک ترکیب فوق العادہ ای بود کہ برای ایجاد کلمہ توحید میان امت اسلامی می شود یاد کرد۔ہمچنین دربارہ موضوع تحریف قرآن با نوشتار خود بنام بازگشت بہ قرآن و مقالات ومباحث علمی روشن ساختند کہ ہر کہ معتقد تحریف قرآن باشد،حتی یک کلمہ، از دائرہ اسلام خارج است۔ تبلغات دروغ کہ علیہ شیعیان انجام می شد خاتمہ یافت۔این موضوع بجای خود یک مسئلہ بزرگی بود۔امام خمینی فرمودند ہر کجا کہ نماز جمعہ برگزار باشد، اگر اکثریت آن اہل سنت تشکیل می دہند شیعیان در آن شرکت کند و تشکیل نماز جماعت انہا انجا جائز نخواہد بود۔و این یک امر بزرگی بودہ، زیرا دیوار ہائیکہ برای دوری از یکدیگر بوجود آوردہ بودند خود بخود از ھم پاشیدند، من فکر نمی کنم در برہہ فعلی کسی از بزرگان یکچنین اقدام عملی کردہ باشد۔مسلمانان را برای مقابلہ و مقامت در مقابل استعمار بویژہ آمریکا و اسرائیل جرئت و جہت داد۔ و یاد داد کہ مسلمان بجز متحد و زیر یک پرچم جمع شدن راہی ندارند ۔امام خمینی قلوب اہل سنت را مسخر کردہ است و در دنیای اہل سنت تعداد عاشقان امام خمینی خیلی زیاد است و رہبر خود تسلیم می کند۔من خودم رہبر و مرشد خود امام خمینی را می دانم۔مثل ان جناب کسی در عالم اسلام سراغ ندارم۔

۸.مولانا رفیق قاسمی(جماعت اسلامی ھند):امام خمینی چون مرجع دینی و استاد علوم اسلام بشمار می آمدند، برای حاکمیت اسلام و نجات مردم از ظلم و استبدادنہضتی کہ براہ انداختند کہ معمولا دو نوع است؛ یک نوع کہ پیامبر گرامی در پیش گرفتند ، یعنی یگانگی در قول و فعل است۔ و دیگری ضد و نقیض شعار وعمل۔در داخل عالم اسلام ہم می بینیم کہ اگر حرکتی بوجود آمد اول شعار مذہبی سر دادہ شد سپس ہمان روال سابق ادامہ پیدا می کند۔شیوہ امام خمینی اولی بودہ، یعنی در آغاز انقلاب از اسلام سخن گفتن وحین انقلاب و بعداز پیروزی انقلاب ہم اسلام۔و بہ ھیچ وجہ حاضر نشدند از شعار جمھوری اسلامی منصرف شوند۔انقلاب ہا آمدن و می آیند و اکنون ہم اوضاع انقلابی در بعض جا ہا حاکم است۔در انقلاب ہای ماضی ہم مشاہدہ کردیم کہ در ابتداء کار شعار اسلامی سر دادہ شد سپس اسلام را کنار زدند ولی انقلاب اسلامی ایران بعد از سی و دو سال از اسلام لحظہ ای دور نشدہ است۔و اسلام نہ صرفا در کشور حاکم است بلکہ دائما در حال رشد و شکوفائی است کہ مدیون نیت خالص و رہبری ان بزرگوار می باشد۔در بارہ اشتراک و ہمدلی مسلمانان در قرآن و سنت آمدہ است و پیامبر گرامی بار ہا بہ اتحاد بین مسلمین تاکید داشتنند، امام خمینی ہمان سنت و آموزہ را احیاء کردہ ،خیل امت رامتوجہ این سنت کردند۔بنحوی کہ شعار «لا شرقیہ و لا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ» سر دادند بعنوان دعوت فکر و این شعار نبود بلکہ عقیدہ بود،بایستی بطور ترجمہ حدیث یاد کردکہ «عرب بر عجم و بالعکس فضیلت ندارد بلکہ ہر کہ نسبت بہ اسلام نزدیکتر باشد»۔ہر چقدر از اسلام آموختہ بودند آنرا بکار بردند و خدای سبحان ہم ہمان اندازہ بہ ایشان موفقیت عطا کرد، کہ ہم در دنیا و در آخرت از پاداش آن بہرہ مند خواہند شد۔


تبصرے (۰)
ابھی کوئی تبصرہ درج نہیں ہوا ہے

اپنا تبصرہ ارسال کریں

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی