سایت شخصی ابوفاطمہ موسوی عبدالحسینی

جستجو

ممتاز عناوین

بایگانی

پربازديدها

تازہ ترین تبصرے

۰

علمای اسلام در ھند می توانند بعنوان اطاق فکر جھان اسلام تبدیل شوند

 فارسی یاداشت

علمای اسلام در ھند می توانند بعنوان اطاق فکر جھان اسلام تبدیل شوند

خبرگزاری تقریب(تنا)، مرکزشبه قاره هند

دفتر نمایندگی خبرگزاری تقریب (تنا) شبه قارہ ھند , 7 اردیبهشت 1390 ساعت 18:55

علمای اسلام در ھند بویژہ ھمین دانشگاہ اسلامی علیگرہ که بخش فقه شیعه و بخش فقه سنی را دارد برای دنیای اسلام بعنوان اطاق فکر فعالیت کند۔نظام اسلامی را با چالش ھای احتمالی با بیرون جھان اسلام تطبیق دادہ راهکار ارایه بدھند۔ 
بخش علوم اسلامی دانشگاہ اسلامی علیگرہ واحد فقہ سنی با ھمکاری اکادمی فقه اسلامی ھند همایشی را تحت عنوان حقوق بشر از نظر اقلیت ھا  ۲۳-۲۴ اپریل ۲۰۱۱ برابر با ۳-۴ اردیبہشت ۱۳۹۰ برگزار کرد . 
در این کنفرانس اینجانب یادداشتی ارائه کردم که متن ان به شرح زیر است :


بسمہ تعالی
 
"
یا ایها النّاس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم
دوروزہ ھمایش بین المللی زیر عنوان حقوق بشر در دانشگاہ علیگرہ ھند 

چون اینجا ھمایش زیر عنوان حقوق بشر در ھند برگزار میشود که مسلمانان در آن در اقلیت ھستند ، لذا حقوق بشر از نظر اقلیت عنوان شدہ است و لذا من این بحث را از دیدگاہ اسلامی آغاز می کنم۔ در حالیکه در موضوع حقوق بشر اقلیت ، اکثریت ، نژاد ، رنگ و مذھب معنی ندارد، حقوق بشر برای تمام بشر مساوی است۔ و این فرمودہ قرآن است من از خود نمی گویم ۔ قرآن می فرماید"یا ایها النّاس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم" یعنی اے مردم ما شما را از یک زن و یک مرد بوجود آوردہ در شعبہ و قبیلہ ھا تقسیم کردیم تا اینکه تعارف خود را ارایه بدھید البته درمیان شما افضل کسی است که از نظر خدا محوری افضل باشد۔ و طبق آموزہ ھای اسلامی ھر که حقوق بشر را تامین کند عادل، و کسی که نقض کند ظالم و نقض شوندہ را مظلوم نامیدہ است و این دین مبین اسلام است۔ 

در مقدمہ اعلامیه حقوق بشر اسلامی (کنفرانس اسلامی) به ھمین مطلب اشارہ شدہ است که "حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی در اسلام، جزئی از دین مسلمین است" ۔ در مادہ اول اعلامیه جھانی حقوق بشر (سازمان ملل) آمدہ است که "ھر کسی می تواند بی ھیچ گونه تمایزی ، بہ ویژہ از حیث تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند " و در مادہ دوم می خوانیم" هر کس می‌تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ء سیاسی یا هر عقیده ء دیگر، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همهء آزادی‌های ذکرشده در این اعلامیه بهره مند گردد. " و می بینیم کہ از حیث رھنمایی و اصول دربارہ موضوع حقوق بشر مسلمه، دستورات مطرح و موجود است ولی از شکل عملی آن خبری نیست۔ 

ادعای دفاع از حقوق بشر معمولا ابزار و شعار سیاسی قدرتھای استعماری در آمدہ است و پرچمدار آن آمریکا است که بنام دفاع حقوق بشر کشت و کشتار را مثل بازار عمدہ فروشی باز کردہ است ولی باز ھم ھمین یار  و بزرگترین مدافع حقوق بشر یاد میشود۔ البته باید اعتراف کرد که خود شھروندان آمریکایی از مزیت حقوق بشر امریکایی بطور مساوی بھرہ مند ھستند کہ کم نظیر می باشد و اگر صدایی بلند شد که گوش دولت تحمل شنیدن آن را نداشتہ باشد با چه درندگی آن صدا خفه میشود این ھم در دنیا نظیر ندارد یا در خود آمریکا است یا در کشور ھای ھمپیمان آمریکایی مشاھدہ میشود۔ گمان می کنم این جمع علمی منظور  مرا بخوبی دریافتہ باشد، بلہ منظورم ھشتاد و چند نفر از وابستگان فرقه ی داوودی را زندہ زندہ در آتش سوزاندن است۔ بقول خودشان دیویدی ھا به دلیلی مورد غضب دولت آمریکا قرار گرفتند و به منزلی رفتند و در آنجا متحصن شدند۔ ھر چه کردند، بیرون نیامدند۔ اینھا خانه را آتش زدند و ھشتاد تا مرد، زن، بچه توی این خانه ، زندہ زندہ سوختند۔ مثل این داستان ھا زیاد است البتہ عامه مردم از آن بی خبرند که در آمریکا چقدر حقوق بشر نقض میشود۔ باز ھم بزرگترین مدافع حقوق بشر است۔

آمریکا ھیچ وقت نتوانست تروریسم صھیونیست را ببیند کہ بہ چه نحوی رکورد ھای مظالم بر سر مردم فلسطین به ثبت می رساند و ھر نوع کمک مالی و سیاسی را به اسرائیل می کند۔ ھمین آمریکا در خاورمیانه چہ کرد ھمه بخوبی می دانید ۔ چه رکورد ھای نقض حقوق بشر در عراق و افغانستان بثبت رساندہ و تازہ دارد در لیبی و دیگر کشور ھای اسلامی بویژہ در بحرین تاریخ جدید نقض حقوق بشر بثبت می رساند۔

آمریکا چون سردمدار تمام جنایات دنیا است و نه صرفا در مسائل حقوق بشر دوگانگی را در پیش می گیرد بلکه در تمام میدان ھا دوگانگی بطور یک اصل رایج ساخته است که سیاسیون از خدا بی خبر چشم بستہ از آن پیروی می کند۔

آمریکا و ھمپیمانانش ھر خلاف کاری (از نظر عقلی و قوانین بین المللی)که بنفع شان باشد را درست و قانونی عنوان می کند و ھر کار قانونی را کہ چندان بنفع شان نباشد عملا غیر قانونی قلمداد می کند۔
دیگر انسان کسی است کہ بہ این زور گویی چشم بستہ قبول کند ولی اگر کسی این بی انصافی را بی انصافی گوید او را ضایعات دانستہ از بین می برند۔ اگریکطرف شعار کرامت انسانی سر دادہ میشود ولی طرف دیگر تعبیر کرامت انسانی مزدور و ابزار سیاست ھای استعماری و استکباری بودن کرامت انسانی تلقی میشود۔ تازمانیکه این دوگانگی تفکیک نشود حقوق بشر عملا تحقق نمی یابد۔ 

در بارہ دوگانگی قرآن مطالب لطیفی بیان کردہ است کہ من با زبان سادہ تعبیر آن اینجا می آورم می فرماید که وقتیکه این دوگانگان با بنیادگرا (که در اصطلاح امروزی ھا بنیاد گرا یا اصولیون یک واژہ ننگ تلقی میشود)ملاقات می کند می گویند که ما با شما ھستیم ما ھم بنیاد گرا ھستیم مگر می تواند کسی مخالف بنیاد باشد وھنگام خلوت با ھمپیمانان خود گویند، داشتیم با این بنیادگرا ھا شوخی می کردیم مگر می شود ما بنیادگرا باشیم۔غرض این نوع افراد بویی از مذھب و کرامت انسانی را ندارند، ھدف شان تضمین سیاست ھای استعماری و سرکوبی کرامت انسانی است۔ متاسفانه این دوگانگی اینقدر بر گیتی غالب آمدہ است که پیدا کردن یک نظام دارای یک گانگی و تک رنگی مشکل شدہ است۔ در ھر وادی دوگانگی حاکم است۔ این سوال را به این جمع علمی می کنم کہ آیا شما نظامی در نظر دارید که دوگانگی بر آن حاکم نباشد؟ تفاوت میان انسان و حیوان واضح باشد۔ کرامت انسانی یک انسان و حق زیست یک حیوان مختلف و محفوظ باشد و عدالت واقعه کلمه در آن حاکم باشد، بہ مشکل چنین نظامی حاکم یافت میشود۔ البته در کتاب ھا، آئین ھا و محافل علمی و سیاسی با این شعارھا ھمه جا پر ھستند ولی در میدان عمل از آن خبری نیست بجز چند یک کشور که عملا عدالتخواہ و علیه دوگانگی در حال مبارزہ ھستند۔ و تا زمانیکه این قیام علیه دوگانگی سراسری نشود تضمین حقوق بشر محقق نمی شود۔ 

گفتگوی ھای علمی و ھمایش ھا زیر عنوان نژاد ، جنس ، اقلیت ، اکثریت، زبان ، رنگ ، جامعه و مذھب ھمه اینھا خوب است، از ھمین مباحثه ھای علمی ریشه اصلی نقض حقوق بشر یعنی خاتمه دوگانگی تفھیم خواھد شد۔

من معتقدم که در ھندوستان میشود آموزہ ھای ھمزیستی مسالمت آمیز در امور سیاسی ، مذھبی ، اجتماعی شکوفا نمودہ قابل الگو برداری ساخت، فکر نمی کنم کشوری با این ھمه ویژگی که ھند دارد را دارا باشد ولی متاسفانه ھمین ھند در دوگانگی عافیت خود را می بیند و در بله قربان گویی به آمریکا و اسرائیل عزت و سرفرازی خود می بیند۔ 

زمانی ھند قوی ترین مدافع مظلومان محسوب و بخاطر احترام به احساسات اقلیت کشور حامی مردم فلسطین محسوب می شد ولی اکنون از آرمان ھای کشور و مردم چشم پوشی کرده از حامیان صھیونیست بشمار می آید۔ و نتیجتا می بینیم در ھند اقلیت ھا روز به روز مظلوم تر واقع میشوند۔ نقض حقوق اقلیت ھا بویژہ مسلمانان در ھند بر کسی پوشیدہ نیست۔ علتش تاثیر صحبت و قربت با قدرتھای استکباری و استعماری است۔ خلق و خوی آنھا بر دولتمردان ھند تاثیر گذاشته در ردیف دوگانگان قرار گرفته است۔ دیگر معلوم نیست دولتمردان کی یک انسان را انسان و کی ضایعات شمار کردہ او را از بین ببرد۔
 
مسلمانان در ھند باوجود اینکه جمعیت عظیم امت اسلامی تشکیل می دھد ولی در ھند از اقلیت ھا محسوب می شود که در واقع یک اشتباہ فنی است در واقع مسلمانان در ھند در اکثریت ھستند ولی در زمرہ اقلیت محسوب می شوند و صرفا غفلت از خود مسلمانان ھند می باشد۔ مراد از اشتباہ فنی این است که در مقابل مسلمانان ھندو ھا یک مذھب پذیرفته شدہ است که واقعیت ندارد۔ ھندو ھا در واقع مجموعه صد ھا ادیان و فرق ھای بت پرستی است که دارای بالغ بر سه ملیون خدا می باشند ولی مسلمانان متاسفانه انھا را بطور ید واحد یاد می کند و این ید واحد عنوان کردن آنہا را از اکثریت می سازد در حالیکه کہ چنین نیست ۔ اینگار موحدان متفرق و مشرکان و بت پرستان متحد ھستند که نیستند۔

اگر مسلمانان ھند بحرکت بیایند آموزہ ھای اسلامی بویژہ اصل قرآنی "ولقد کرمنا بنی آدم" بنمایش گذاشته دوگانگی حاکم بر دنیا بالعموم و در ھند بالخصوص خاتمه پیدا می کند و خواسته تمام مردم عدالتخواھی تحقق می یابد۔

مسلمانان ھند حق گو باشند، یاور مظلومان عالم بشوند۔ ھر جایی دنیا کسی مظلوم واقع شود در حمایت وی فریاد بلند کند۔ مسلمانان ھند می تواند سخنگوی دنیای اسلام باشند که در تمام ادیان و ملحدان دنیا مسئول باشند و اسلام ناب را تبین کند۔

ھر کجای دنیا کرامت انسانی زیر پا قرار گیرد محکوم سازند که اکنون فجیح ترین مثال آن در بحرین مشاھدہ میشود ۔ مردم بحرین قیام سیاسی کردند ولی انتقام از مقدسات و عقائد گرفته میشود۔ نقص حقوق بشر بشکل عجیبی رقم می خورد ولی مدعیان حقوق بشر سکوت می کنند مردم مسلمانان ھند آزادہ عمل کردہ لا اقل آنرا محکوم کند۔ بہ جنایت کاران بگویند که ما از شوکه شھادت مسجد بابری بیرون نیامدیم که خبر شھادت و تخریب۲۷ مساجد ،۵۰ حسینیہ ھا و صد ھا مسلمان مومن در بحرین شنیدم که ننگین ترین عمل است که محکوم است۔
 
ھمه باید برای قیام عدل و انصاف متحد شویم که در آن نه صرفا حقوق اقلیت و اکثریت تضمین شدہ است بلکه حاکمیت عدالت بر دنیا در ھمین عمل نھفتہ است۔ از خدای سبحان درک صحیح مفاھیم کرامت انسانی و توفیق دفاعش از خدای منان مسئلت داریم۔(آمین) 

باید متذکرشوم که
این ھمایش که زیر عنوان حقوق بشر منعقد شدہ است ولی حقوق را در قالب حقوق اقلیت بیان کردن بجای خود بی انصافی با خود موضوع حقوق بشر است۔چون وقتیکه حقوق بشر گفتیم دیگر اقلیت و اکثریت معنی ندارد۔خوب۔ پژوھشگران مطالب خوبی ارایه دادند ولی مطالب پیرامون از صدر اسلام را بیان کردند و مطلبی از دور حاضر بیان نشد۔
 
این ھمه مطالب ۱۴ قرن پیش است۔ امروز اسلام دربارہ حقوق بشر چه میگوید بیان کنید۔ در ھند یک مسجد بابری شھید شد و ھنوز از شوکه آن بیرون نیامدیم ولی در بحرین طبق گزارش اخیر ۲۷ مساجد ۵۰ حسینیه و صد ھا مسلمان بشھادت رسیدند این کار با کدام آموزہ ھای اسلامی میشود تطبیق داد۔
 
علمای اسلام در ھند بویژہ ھمین دانشگاہ اسلامی علیگرہ که بخش فقه شیعه و بخش فقه سنی را دارد برای دنیای اسلام بعنوان اطاق فکر فعالیت کند۔نظام اسلامی را با چالش ھای احتمالی با بیرون جھان اسلام تطبیق دادہ ارایه بدھند۔

تازہ اخوان المسلمین مرجعیت اسلامی در مصر خواستار شدہ است ۔ شما می توانید دور ھم جمع شدہ برای قیام نظام اسلامی نقشه راہ ارایه بدھید۔ انھا که نمی تواند مثل شما چالش ھای نظام اسلامی را احتمال بدھند البته شما در متن فضای جنجالی ، پر اشوب و ضد اسلامی حضور دارید می توانید تجربیات خود بیان کنید۔ شاید خدمت بزرگی به اسلام باشد۔
 
از لفاظی و شعار ھای دلفریب کاری ساخته نیست باید وارد عمل شد۔اگر یک غیر مسلمان از ما در بارہ یک موضوع سوال کند ما بایستی در جواب بگوئیم که شکل عملی آن در کشور اسلامی ببین نه اینکه صحبت از ۱۴ قرن پیش را مطرح کنیم۔ الان فرصتی خوبی بوجود آمدہ است در کشور ھای عربی اسلام گرایی بروز پیدا کردہ است و مردم خواھان نظام اسلامی ھستند شما یک نقشه راہ ارایه بدھید چون با قیام نظام اسلامی آموزہ ھای اسلامی عام خواھد شد و وقتیکه آموزہ ھای اسلامی عام شد حقوق بشر ھم بحد اکمل تضمین میشود۔ 
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 
عبدالحسین کشمیری


کد مطلب: 47642

آدرس مطلبhttp://taghribnews.com/vdccieq0.2bqm08laa2.html

خبرگزاری تقریب (TNA)

  http://taghribnews.com

تبصرے (۰)
ابھی کوئی تبصرہ درج نہیں ہوا ہے

اپنا تبصرہ ارسال کریں

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی